Na Szybko

Na szybko – ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz KPC wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – została podpisana 30 czerwca 2014 r. przez Prezydenta, a w dniu wczorajszym ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod pozycją 945.

Zamieszczam oficjalną wersję tekstu ustawy  pobraną za pośrednictwem elektronicznego Dziennika Ustaw dziennikustaw.gov.pl

Zgodnie z przyjętym 6 miesięcznym vacatio legis nowe przepisy zaczną obowiązywać 18 stycznia 2015 r.

Ustawa przewiduje szereg zmian w obowiązującej ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz w kodeksie postępowania cywilnego, do których należą m.in:

 • skrócenie czasu postępowań w przypadku tzw. prostych koncentracji i wprowadzenie dwuetapowej procedury rozpatrywania wniosków w przypadku koncentracji bardziej skomplikowanych;
 • możliwość przedstawiania przedsiębiorcy przez Prezesa  UOKiK uzasadnionych zastrzeżeń co do planowanej koncentracji;
 • możliwość utajnienia na wniosek przedsiębiorcy części decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej warunkową zgodę na koncentrację, w zakresie dotyczącym terminu spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę
 • możliwość zapoznania się przez uczestnika postępowania z planowanym rozstrzygnięciem i zaakceptowanie ustaleń przyjętych w trakcie postępowania co do okoliczności sprawy i planowanej wysokości kary co powoduje obniżenie kary o 10%.
 • możliwości określenia w decyzji Prezesa UOKiK  środków mających na celu zakończenie naruszania zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub usunięcie jego skutków
 • zmiany w regulacjach dotyczących możliwości łagodzenia kar (tzw. leniency).
 • możliwości nakładania przez Prezesa UOKiK na osoby fizyczne zarządzające działalnością przedsiębiorcy kar finansowych za naruszanie przez przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję.
 • możliwość publicznego ostrzegania przez Prezesa UOKiK o podejrzeniu naruszania zbiorowych interesów konsumentów w przypadku stosowania praktyk skierowanych do szerokiego kręgu konsumentów, mogących narazić konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki.
 • zmiany w przepisach dotyczących kontroli i przeszukań (także w odniesieniu do postępowanie w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów).
 • wydłużenie do miesiąca terminu na odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK
 • zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym postępowania przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorcy.

 

Zostaw komentarz

*