Subiektywny Ranking Klauzul Niedozwolonych

Ostrożnie z automatycznym przedłużaniem umowy zawartej na czas oznaczony

By 1 sierpnia 201217 lutego, 202158 komentarzy

 

W kolejnej odsłonie Subiektywnego Rankingu Klauzul Abuzywnych omówię postanowienia, które stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia (art. 385 ze zn. 4 pkt 18 kodeksu cywilnego).


Umowa zawarta na czas oznaczony to stan pożądany z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy świadczącego usługi, które można dostarczać okresowo. Nic dziwnego, że u operatora telefonii komórkowej, dostawcy telewizji kablowej czy internetu konsument uzyska z reguły korzystniejsze warunki, jeśli zdecyduje się zadeklarować oznaczony czas zapotrzebowania na usługę. Umowa na czas oznaczony pozwala również ocenić popyt na usługę (towar) w przyszłości i dostosować swoją działalność do ilości potencjalnych odbiorców.

Każdemu przedsiębiorcy, który działa w oparciu o umowy zawarte na czas oznaczony zależy na utrzymaniu maksymalnej ilości klientów. W rezultacie często już w końcowych okresach trwania umowy spotkamy się ze „zmasowanym atakiem” wszelkiego rodzaju telemarketerów, ofert e-mail itp.

Istnieje jednak spora grupa konsumentów, którzy przyzwyczajeni do świadczonej usługi nie zwracają uwagi, iż umowa zawarta na czas oznaczony dobiega końca. To dla nich wprowadza się zwyczajowo w regulaminach postanowienia, które mają zagwarantować, że umowa ulegnie przedłużeniu, tak by przedsiębiorca przez nieuwagę konsumenta, nie stracił podstawy prawnej dla swoich świadczeń, a w konsekwencji źródła przychodu.

W umowach konsumenckich przyjmuje się jednak, że milczenie konsumenta nie powinno prowadzić do automatycznego wydłużenia czasu trwania umowy, jeśli dla złożenia „przeciwnego oświadczenia” (czyli wyłączenia tego skutku) konsument ma pozostawiony termin „rażąco krótki”. W konsekwencji postanowienia umowne, które mają na celu wywołanie takiego skutku będą uznawane za niedozwolone.

I tu pojawia się problem, który wymaga kliku słów komentarza.

Postanowienia tego rodzaju można stosować bez ryzyka uznania ich za niedozwolone, jednak pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze należy wprowadzić możliwość wyrażenie przez konsumenta woli, co do braku dalszej współpracy. W Rejestrze znajdują się już postanowienia, które zastrzegają automatyczne przedłużenie bez jakiegokolwiek warunku:

 • 1256 -„Umowa zostaje zawarta na okres …Roku tj. do dnia…2006 r. Po upływie tego terminu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony(…), chyba, że strony postanowią inaczej”
 • 2165 – „W przypadku zawarcia umowy na czas określony, umowa po upływie tego okresu obowiązuje nadal przez czas nieokreślony, a abonament za usługi będzie zgodny z aktualnymi cennikami”

Po drugie, przewidziane dla konsumenta uprawnienie do złożenia oświadczenia przeciwnego musi zostać wprowadzone do umowy w taki sposób, by jego wykonanie było możliwe w praktyce, a termin nie był rażąco krótki.

Konieczność złożenia oświadczenia w konkretnym dniu z pewnością nie spełnia tych wymogów:

 •  634 – „Automatyczne przedłużenie na kolejne 12 miesięcy następuje z dniem zakończenia ważności poprzedniej umowy, pod warunkiem nie złożenia w tym dniu rezygnacji.”

Pozostaje pytanie jak określić termin wskazany konsumentowi, by nie został on uznany za rażąco krótki. Tu konieczne jest odwołanie się do konkretnej umowy, dokonanie oceny jakich usług dotyczy i na jaki okres była zawarta oraz wzięcie pod uwagę terminów wypowiedzenia w przypadku analogicznej umowy zawartej na czas nieoznaczony.

Wydaje się, że w standardowych sytuacjach okres jednego miesiąca – poprzedzający koniec obowiązywania umowy, nie budzi wątpliwości. Poniższa klauzula powinna być optymalna w większości przypadków.

Umowa zawarta na czas oznaczony przekształca się po upływie  czasu, na jaki została zawarta, w Umowę zawartą na czas nieoznaczony, chyba że Klient na 30 dni przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, zawiadomi Przedsiębiorcę na piśmie, że nie zamierza korzystać z usług Przedsiębiorcy.

58 komentarzy

 • Anonim pisze:

  Dziękuję, znalazłem u państwa na stronie masę interesujących mnie informacji.
  Oby tak dalej! Pozdrawiam

  • majfil pisze:

   Witam, trochę może odświeżę temat. Poniżej fragment regulaminu:

   „Administrator nie pobiera żadnych innych opłat przez pierwsze trzy miesiące począwszy od daty pierwszego zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie lub portalach z nim współpracujących. W okresie testowym Klient może w każdej chwili odstąpić od Umowy na piśmie, wysyłając odstąpienie na adres Administratora za pośrednictwem poczty lub kuriera.
   Po upływie darmowego okresu testowego – o ile Klient nie odstąpi od Umowy – umowa o korzystanie z usług Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy trwa jeden miesiąc. ”

   Czy w tym przypadku można mówić o klauzuli niedozwolonej? Jeśli tak, czy w takim razie przedłużenie umowy przez Administartora mnie nie obowiązuje?
   Dziękuję za odpowiedź.
   Pozdrawiam

   • Dzień Dobry, ocena takiego postanowienia zależy moim zdaniem od całokształtu. Znaczenie ma rodzaj usługi oraz świadczenie konsumenta. Myślę, że jest spore ryzyko uznania postanowienia za niedozwolone, zwłaszcza jeśli nie ma uzasadnienia dla zastrzegania dość długiego terminu na wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony.

    • majfil pisze:

     Dzień dobry,
     Dziękuję za odpowiedź. Usługa dotyczy zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaż nieruchomości na kilku portalach internetowych.
     Opłata po wspomnianym okresie próbnym to 490 zł brutto za miesiąc! Zastanawiają mnie tu właśnie dwie rzeczy, po pierwsze automatyczne przedłużenie umowy, a po drugie właśnie ten okres wypowiedzenia.

     • Automatyczne przedłużenie umowy jest w mojej ocenie akceptowalne, ale na czas nieokreślony, być może w pewnych okolicznościach dopuszczałbym okres rozliczeniowy tj. jeden miesiąc. Usługa ma charakter ciągły, stąd nie bardzo znajduję uzasadnienie dla tak długiego okresu.

 • Seeth pisze:

  Witam serdecznie,

  Mam następujące pytanie a propos klauzuli niedozwolonej. Czy jest w ogóle dopuszczalne przedłużenie umowy zawartej na czas oznaczony na kolejnych 12 miesięcy z terminem na złożenie oświadczenia woli o wygaśnięciu umowy na 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy? Czy okres 3 miesięcy nie skraca rażąco czasu na podjęcie decyzji? Oczywiście inaczej wyglądałaby sytuacji w przypadku przedłużenia umowy na czas nieoznaczony, jednakże w tym przypadku mam wątpliwości, iż jest to dopuszczalne.

  Pozdrawiam

  • Dzień Dobry, dziękuję za komentarz nieco odświeżający ten wpis.

   W mojej ocenie nie takie postanowienie ma spore szanse na uznanie go za niedozwolone, czego dowodem może być poniższe postanowienie:

   Numer wpisu: 4441
   Data wyroku: 2013-01-28
   „SpeedTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu
   „W przypadku umowy zawartej na czas określony, zostaje ona automatycznie przedłużona na okres 24 m-cy, zgodnie z obowiązującą promocją i cennikiem w dniu przedłużenia umowy, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 60 dni (dwumiesięcznym) przed terminem wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu i umowy” (§ 10 pkt 8 regulaminu)

 • kazimierz pisze:

  Witam, chciałem zapytać co z umową na czas określony przedłużaną też na okres określony? Czy taki zapis w ogóle jest poprawny? Czy umowy mogą być przedłużane z automatu jedynie na czas nieokreślony?
  Czy mam możliwość zerwania takiej automatycznie przedłużonej umowy na kolejny okres oznaczony bez ponoszenia konsekwencji (kar umownych) wymienionych w umowie?

  Punkt w umowie dotyczący przedłużenia brzmi:
  „Świadczenie usługi na czas określony – „Umowa abonencka” zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na kolejny taki sam czas określony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 30 dni przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. W braku takiego oświadczenia Umowa Abonencka ulega przedłużeniu na kolejny czas oznaczony takiej samej długości, jak okres na jaki Umowa była pierwotnie zawarta, a rozpoczynający się od dnia upływu poprzedniego okresu obowiązywania Umowy Abonenckiej” W takim przypadku świadczenie usługi odbywa się na warunkach dotychczas świadczonej Umowy na czas określony”.

  • Dzień Dobry, w mojej ocenie zależy to od dalszych elementów wzorca i tego na jaki czas umowa została zawarta. Akurat ten zapis ciężko ocenić w kontekście naruszenia interesu konsumenta bez wiedz na jaki okres umowa się przedłuża. Proszę spojrzeć na niedozwolone postanowienie nr 441 cytowane w komentarz powyżej – w tym wypadku przedłużenie na czas określony zostało uznane za niedozwolone. Sugeruję złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z powołaniem się np. na ww. postanowienie (jeśli okres w Pana wypadku również jest rażąco długi).

 • Fafik AK_47 pisze:

  Czy w przypadku gdy umowa przedłuży się automatycznie na czas określony, jest konieczne podpisanie w tym przypadku aneksu lub nowej umowy? Zwłaszcza że w regulaminie pierwszej nie ma mowy o tym że w przypadku przedłużenia klient pozostaje na tych samych warunkach.
  Pozdrawiam
  S.

  • Dzień Dobry, ja nie widzę takiej konieczności, jednak potrafię sobie wyobrazić, że argument ten jest wykorzystywany przez sprzedawców usług w celu zawarcia de facto nowej umowy (prawdopodobnie na innych warunkach).

 • Fafik AK_47 pisze:

  No właśnie panie Dominiku chodzi o coś innego. Przedłużono mi automatycznie umowę stosując praktykę niedozwoloną, a mianowicie konieczność wypowiedzenia na co najmniej trzy miesiące przed zakończeniem umowy ( klub fitness ). Pierwsza umowa była na 14 miesięcy, przedłużona została na kolejne 12 miesięcy. Chcę zakończyć współpracę z powodu braku aneksu czy nowej umowy gdyż de facto nie wiem na jakich warunkach została mi ona przedłużona. Czy jest to możliwe?

  • Trudno oceniać taką sytuację, bez analizy konkretnego postanowienia oraz wzorca. Jeśli przedłużenie umowy miało miejsce w oparciu o klauzulę abuzywną to z uwagi na brak związania konsumenta takim postanowieniem umowa powinna ulec rozwiązaniu.

 • Fafik AK_47 pisze:

  Dziękuję za odpowiedzi

 • Kuba pisze:

  Panie Dominiku,

  Bardzo dobry wpis.

  Mam następujące pytanie – zawarłem z usługodawcą umowę na czas określony (6 miesięcy). Według regulaminu usługodawcy, umowa ulega automatycznie przedłużeniu o kolejne 6 miesięcy, jeśli nie złoży się rezygnacji na co najmniej 14 dni przed jej wygaśnięciem. Z umowy nie zrezygnowałem – i 14 dni w mojej opinii podlegają pod „rażąco krótki termin”.

  Czy taka praktyka usługodawcy jest tutaj dozwolona i czy mam prawo do wypowiedzenia bądź odstąpienia po tym terminie?

  Pozdrawiam,
  Kuba

 • Dzień Dobry, dziękuję za komentarz. W mojej ocenie mamy tu dwa problemy.

  Pierwszy to przedłużenie umowy na czas oznaczony równy okresowi wcześniejszej umowy, co już budzi wątpliwości. Przedłużenie umowy na czas nieokreślony nie powinno być problematyczne, ale w opisywanym przypadku mamy w zasadzie kolejną analogiczną umowę.

  Drugi to termin, który można oceniać różnie, gdyż np. jden miesiąc dla umowy trwającej rok jest terminem raczej akceptowalnym.

  Sugerowałbym skoncentrowanie się na tym pierwszym aspekcie i podjecie próby wypowiedzenia umowy.

  Oczywiście istotne znaczenie ma tutaj jak to umowa i czy korzystał Pan z usług po terminie przewidzianym pierwotnie dla jej obowiązywania.

 • susek pisze:

  Witam
  Znajoma chciała zerwać umowę z dostawcą internetowym. Umowa była podpisana ponad 6 lat temu na okres 3 lat. W ostatnich dniach wysłała informację o chęci zerwania umowy, wczoraj została poinformowana, że nie może zerwać umowy ponieważ we wrześniu 2013r. umowa po raz kolejny została automatycznie przedłużona na okres kolejnych 3 lat.
  Nie wiem jak dokładnie była spisana oryginalna umowa i czy regulamin u dostawcy się zmienił. Pewne jest natomiast to, że dostawca zmienił nazwę i siedzibę w okresie trwania umowy. Z tego co znajoma mówiła to nie dostała do podpisania umowy z „nowym” operatorem.
  Wydaje mi się, że w tej sytuacji chyba nie powinno być problemu z zerwaniem umowy?

  • Zmiana nazwy i siedziby przedsiębiorcy nie musi oznaczać jakichkolwiek zmian podmiotowych (przekształcenie, sprzedaż przedsiębiorstwa czy jego części). Takie zmiany mogą być bez znaczenia dla ważności umowy.

 • Paweln pisze:

  Witam. A ja z drugiej strony chciałem zapytać jak to Pan widzi jeśli klient wynajmuje u mnie pomieszczenie, umowa była napisana na okres 12 mcy, nie było wzmianki o automatycznym przedłużaniu tylko o tym ze każda ze stron w każdej chwili może wypowiedziec umowę z 2 mies okresem. Okres najmu sie zakonczyl, Ja nie zauważyłem że termin minął, a klient cały czas wynajmuje odemnie pomieszczenie. Co w takiej sytuacji? Czy mogę żądać od niego dodatkowej zapłaty za lokal magazynowy czy tylko wypowiedzieć mu najem? A jak wypowiedzieć to z jakim terminem?
  Pozdrawiam

  • Pytanie nie jest związane z wpisem,a ponadto trudno odpowiadać na tego typu pytania bez analizy umowy. Umowa najmu nie wymaga formy po pisemnej dla swej ważności,jeśli przyjąć że doszło do jej przedłużenia to należy się Panu czynsz najmu,w innym wypadku mamy roszczenie o bezumowne korzystanie.

 • Zapraszam również do zapoznania się z wpisem Automatyczne przedłużenie umowy na dalszy okres – nieuczciwa praktyka rynkowa – https://nieuczciwepraktykirynkowe.pl/?p=851 , który dotyczy omawianego tu zagadnienia.

 • e kartki na urodziny pisze:

  Świetna stronka. Pozdrowionka 🙂

 • Tomasz pisze:

  Witam Panie Dominiku

  Chciałbym wynając lokal (powierzchnie handlową) , ale w umowie istnieje pewien zapis który budzi moje watpliwości (nadmienie że umowa która pragne zawrzec przewidziana jest na okres 3 lat)
  cytuje:
  1. Niniejsza Umowa najmu zawarta jest na czas oznaczony, określony w § 1 E bez możliwości jej wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia za wyjątkiem przypadków wskazanych wprost w niniejszej Umowie. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, przy czym okres najmu liczony będzie począwszy od daty otwarcia Lokalu dla Klientów.
  2. Jeżeli na 6 miesięcy przed upływem ustalonego przez Strony pierwszego okresu najmu, Najemca nie poinformuje na piśmie Wynajmującego o rezygnacji z najmu, Umowa zostanie przedłużona na okres 5 lat (słownie: pięć lat) na warunkach zawartych w Umowie. Umowa ulegnie przedłużeniu pod warunkiem, że Najemca zajmuje Lokal zgodnie z postanowieniami Umowy i nie narusza swoich zobowiązań z tytułu Umowy.
  Oczywiście chodzi o zapis o automatycznym przedłuzeniu umowy….pozdrawiam Tomek

  • Dzień Dobry Panie Tomaszu, zakładam, że planuje Pan zawrzeć umowę w ramach działalności gospodarczej. Ochrona wynikająca z omawianych w ramach Bloga przepisów nie ma wówczas zastosowania do pana relacji z kontrahentem, a zapis, który Pan cytuje jest dość powszechny w obrocie profesjonalnym. Oczywiście można negocjować jego treść, choć bywa to trudne (np. w przypadku galerii handlowych).

 • aleksandra1 pisze:

  Witam,
  Wpadłam w pułapkę pewnego serwisu. Nie wiedziałam, że pewna usługa jest płatna. Mam wobec tego pytanie, czy dozwolone jest samoczynne przedłużenie się umowy (o ile regulamin można nazwać umową) z 7 dniowego okresu testowego? W jakim okresie można odstąpić od umowy, jeśli jest ona zawierana między dwoma firmami? Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli firma nie poinformowała mnie pisemnie o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni (która była zawarta na odległość) czy termin do odstąpienia przedłuża się o 3 miesiące? Pozdrawiam

  • Dzień Dobry, z Pani zapytania wynika, że dotyczy ona umowy obustronnie profesjonalnej („między firmami”). Nie korzysta Pani wówczas z uprawnień konsumenckich. Możliwości uchylenia się od skutków tak zawartej umowy szukałbym w przepisach ogólnych kodeksu cywilnego dot. wad oświadczenia woli.

 • Wiktor pisze:

  Raz się tak naciąłem.

 • Karol pisze:

  Witam,
  Panie Dominiku moja Parafia zawarła umowę na zamieszczenie w serwisie internetowym danych parafii na okres 3 miesięcy. Jeżeli strony umowy nie wypowiedzą jej postanowień przed upływem okresu wskazanego w paragrafie poprzedzającym (czyli wskazny dzienny okres obowiązywania umowy – 3 miesiące), umowa zostanie przedłużona na czas określony 24 miesięcy. W okresie obowiązywania przedłużonej umowy – jej rozwiązanie będzie możliwe wyłącznie za porozumieniem.
  Proszę o informację, czy są mamy do czynienia z klauzulą abuzywną? Czy Parafia korzysta z uprawnień Konsumenta?
  Z poważaniem,
  Karol

  • Niestety parafia to osoba prawna, Umowa przez parafie zawarta nie będzie umową konsumencką,co nie znaczy,że nie można umowy ocenić pod kątem zgodności z zasadami współżycia społecznego lub naturą stosunku zobowiązaniowego.

 • Kasia pisze:

  Witam.

  Mam umowę z dostawcą internetu na 36 miesięcy (a raczej miałam, gdyż zakończyła się w sierpniu). W umowie jest zapis, że zostanie automatycznie przedłużona na okres następnych 36 miesięcy, jeżeli nie złożę wypowiedzenia w terminie 3 miesięcy przed datą jej zakończenia.
  Czy taki zapis jest dozwolony?
  Złożyłam już wypowiedzenie – w sierpniu, przed zakończeniem umowy, najpierw naliczono mi opłatę za wrzesień – jako miesięczny okres wypowiedzenia – i z tym jeszcze mogę się zgodzić, ale dzisiaj dostałam pismo w którym firma wylicza mi karę umowną…. Dodam, że podczas rozmów telefonicznych z pracownikami biura obsługi klienta (rozmowy były nagrywane), gdy pytałam czy mogę umowę wypowiedzieć bez problemu nikt nie wspominał o naliczaniu tej dodatkowej kary umownej.

  Będę wdzięczna za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  • Dzień dobry, nie znam oczywiście całości umowy, ale można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zapis dot. jej przedłużenia jest niedozwolony. Dopuszczałbym ewentualne przekształcenie umowy w zawartą na czas nieokreślony z typowym okresem wypowiedzenia, co dawałby Pani możliwość rozwiązania umowy.

   • Kasia pisze:

    Dziękuję bardzo za informację.

    Czy powinnam zatem pisać teraz odwołanie od decyzji o naliczeniu mi kary umownej powołując się na ww. klauzulę czy wnioskować o przekształcenie umowy z tej 36-miesięcznej na taką na czas nieokreślony i dopiero wtedy wypowiedzieć ją zachowując miesięczny okres wypowiedzenia?

 • karolina pisze:

  Witam:)
  w listopadzie 2012 w imieniu mojego męża przedłużyłam telefonicznie umowę na tel stacjonarny na 2 lata.
  Teraz w wakacje sprawdzałam na koncie internetowym daty ponieważ chciałam zrezygnować z usługi, niestety była podana tylko data zawarcia i mąż stwierdził że umowa przeszła na czas nieokreślony. Następnie przyszło pismo z prośbą o uregulowanie zaległych rachunków, wpłaciłam połowę i po 2 tyg resztę, w między czasie dostałam pismo że z dn 21 sierpnia 2015 umowa zostaje rozwiązana i jeśli chcemy dalej korzystać z usług wymagane jest podpisanie nowej umowy. Ja jednak nie chciałam bo i tak miałam zamiar z rezygnować więc cała sytuacja była mi na rękę.
  I teraz się okazało, że rok temu umowa przeszła na następne 24 mc i trzeba zapłacić karę…
  Moje pytanie jest takie czy w końcu można automatycznie przedłużać umowę na czas określony i co jeśli na koncie internetowym była tylko data rozpoczęcia z datą na 2012?
  Czy jeśli umowa została automatycznie przedłużona to nie powinna być podana data listopad 2014- listopad 2016 żebym wiedziała kiedy umowa się kończy???
  Logiczne dla nas było że jak nie ma daty końcowej to umowa jest na czas nieokreślony i w każdej chwili można ją rozwiązać…
  z góry dziękuję za odpowiedź
  Karolina

  • Dzień dobry, trudno odpowiedzieć na Pani pytanie nie znając umowy oraz treści korespondencji między stronami. Generalnie nie powinno się na podstawie milczenia konsumenta domniemywać jego zgody na przedłużenie umowy na czas określony, w szczególności jeśli jej rozwiązanie we wcześniejszym terminie miałby wiązać się z koniecznością zapłaty kary umownej.

   • karolina pisze:

    Mąż rozmawiał i prosił o przesłanie tej umowy ale przesłali aneks do umowy z listopada 2011 a ja ją przedłużałam telefonicznie w 2012 na 24 mc bo aneks był tylko na 12 mc.
    Nie mam treści tej umowy bo konsultant powiedział że wystarczy tylko moja słowna zgoda…
    No i brak terminu zakończenia na koncie internetowym wprowadził mnie w błąd… czuję się oszukana i naciągnięta, zwłaszcza że czytałam że takie przedłużanie umów wprowadzili w zeszłym roku ale obowiązuję wszystkich którzy zawarli umowy po październiku 2010 roku…

 • Grześ pisze:

  Witam

  Jak to jest z przedsiębiorcami w sytuacjach automatycznego przedłużenia umowy.

  Jestem przedsiębiorcą i podpisałem umowę na okres 12 miesięcy na prowadzenie funpagea, dodam że żadnej umowy w formie pisemnej nie otrzymałem, porostu była to umowa zawarta telefonicznie.
  Po okresie 12 miesięcy otrzymałem fakturę proforma z 4 dniowym terminem zapłaty i zwiększoną kwotą o połowę.
  Umowa została przedłożona automatycznie na kolejne 12 miesięcy bez żadnej informacji o zbliżającym się końcu umowy, oraz o zwiększeniu kwoty za usługę.
  Dodatkowo w regulaminie usługodawca zastrzega że umowa możne zostać rozwiązana z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Po przekroczeniu tego terminu umowa przedłuża się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.
  Czy tego typu zapisy i działania są dozwolone czy też nie do końca.

  Pozdrawiam

  • Dzień dobry, zależy to od warunków umowy, ale potrafię sobie wyobrazić, że w obrocie dwustronnie profesjonalnym zawarł Pan umowę z takim postanowieniami – w tym wypadku nie obowiązują bowiem ograniczenia związane z obrotem konsumenckim.

 • DK pisze:

  Witam P. Dominiku.
  Borykam się z problemem najmu mieszkania. Otóż wynająłem mieszkanie na okres 12 miesięcy. W umowie znalazł się zapis, że jeżeli nie wypowiem umowy 3 miesiące przed jej zakończeniem, uwaza się ją za automatyczne przedłużoną na kolejny okres 12 miesięcy. Problem polega na tym, iż złożyłem oświadczenie woli o nie kontynuowanie tej umowy z tygodniowym spoźnieniem I właściciel żąda kary umownej w postaci całego okresu najmu za umowe która defacto się nie zaczęła. Dodam że, wynajmuję mieszkanie od Przedsiębiocy na cele mieszkaniowe jako konsument. Czy ma takie prawo ? Czy jest to zgodne z Polskim Prawem ?

  • Trudno odpowiedzieć na to pytanie bez analizy całej umowy, niemniej jednak jeśli jest ona zawarta w obrocie konsumenckim to mam poważne wątpliwości dot. takiego zapisu.

 • Magda pisze:

  Witam pracuje w firmie rodzinnej. Jakiś czas temu zadzwoniła pani i zaproponowała mi 15 dniowy darmowy portal prawny na to się zgodziłam. Prosiła żebym weszła na link ich strony i się zalogowała trzeba było zaakceptować regulamin co tez zrobiłam wpisać nazwę firmy i NIP (potem okazało się ze w regulaminie pisało ze po 15 dniach jezeli nie zrezygnuje automatycznie przechodź się na roczny abonament) za 1500 zł o czym nikt mnie nie poinformował. Za pare dni pani przysłała mi listem zwykłym fakturę i straszy mnie windykacja . Mówię jej ze niczego nie zamawiałam a ona ze zaakceptowałam regulamin. Nęka mnie telefonami i straszy.

  • Niezależnie od oceny opisanej praktyki rozwiązania poruszane na Blogu nie dotyczą przedsiębiorców,do których po prostu nie stosuje się większości ochronnych przepisów które tu opisuję.Wielkość przedsiębiorstwa nie ma w tym wypadku znaczenia.

  • Stefan Szostak pisze:

   witam

   Mam dokładnie taki sam problem być może z tą samą firmą

   Zadzwoniła pani z ofertą na bezpłatne korzystanie z portalu internetowego na 14 dni, okazuje się że po 14 dniach usługa przechodzi na płatną w kwocie ok 1500 zł za korzystanie z portalu na okres 1 roku

   czy jako przedsiębiorca jestem skazany i muszę to zapłaci ponieważ nie chroni mnie prawo ?

   • Za pośrednictwem Bloga nie udzielam indywidualnych porad prawnych, a jedynie wskazuje na ogólne możliwości rozwiązania problemu. Dokonanie oceny w konkretnej sprawie wymaga zawsze analiz (choćby umowy, która została zawarta). Blog ma być pomocy dla osób oszukujących informacji, ale nie może stanowić pola dla publicznych porad prawnych, gdyż nie taka jest jego intencja. W przypadku zawarcia umowy jako przedsiębiorca Pana możliwości obrony są bardzo ograniczone, przy czym nie jest wykluczone, że znajdą tu zastosowania inne rozwiązania – np. uchylenie się od sktuku oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

 • soulafein83 pisze:

  Dzień dobry!
  Mam taki problem: jestem lekarzem i w kwietniu 2016r wykupiłem na warunkach promocyjnych prenumeratę czasopisma Forum Pediatrii Praktycznej ( https://www.forumpediatrii.pl ) na okres jednego roku z zapłatą z góry. W międzyczasie zmieniłem adres zamieszkania (mieszkałem w kwaterze teściów). Wszystkie czasopisma otrzymywałem.
  W czerwcu 2017 roku otrzymałem zawiadomienie o przedłużeniu prenumeraty na okres kolejnych 12 miesięcy i wezwanie do zapłaty. Tknięty przeczuciem rozpakowałem poprzedni numer czasopisma (z kwietnia), którego nie przeczytałem i znalazłem w nim formularz rezygnacji.
  Zadzwoniłem do biura obsługi, gdzie powiedziałem, że nie chcę przedłużać umowy i jakim prawem ktoś przedłuża umowę nie czekając na moją odpowiedź. Znalazłem w regulaminie, że umowa zostaje przedłużona jeśli nie dam im znać „najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu prenumeraty” ( regulamin http://www.e-forum.pl/warunki-sprzedazy-produktow-wydawnictwa-forum ). Nie miałem na to szansy ponieważ pismo było włożone do środka czasopisma (zafoliowane) i nie miałem czasu nawet go otworzyć. Tłumaczenia moje na nic się zdały, pani w biurze obsługi zażądała wpłaty tytułem przedłużenia umowy, bo inaczej podadzą mnie do KRS, komornika i Bóg wiec gdzie. Jest to kwota 415 zł więc niemała.
  Dzwoniłem do Sądu Konsumenckiego w Poznaniu, gdzie zostałem poinformowany, że powinienem olać sprawę i nawet do nich nie dzwonić bo to są niedozwolone praktyki konsumenckie.
  Aktualnie co miesiąc dostaje od Forum Media monit o niezapłaceniu za umowę – ostatni nawet o wpisie do KRS jeśli w ciągu 5 dni nie zapłacę. Wszystko wysłane listem zwykłym (nie poleconym), na stary adres (Teściowa mi przynosi).
  Mam pytanie czy robię coś nie tak ?? I co mogę uczynić, żeby rzeczywiście nie wpisano mnie do KRS.
  Pozdrawiam
  Łukasz

  • Sugeruję złożyć wyraźne pisemne oświadczenie że nie zamierza Pan przedłużać umowy i odesłać egzemplarz…może nie być jednak tak jak sugerowano w sądzie konsumenckim gdyż jako lekarz pewnie zawarł Pan umowę jako przedsiębiorca a nie konsument. KRS bym się natomiast nie przejmował,by sprawa trafiła do komornika wcześniej musi znaleźć się w sądzie.

   • soulafein83 pisze:

    Dziękuję za odpowiedź. Prenumeratę zawarłem jako konsument -’nie mam działalności. Czy w takim razie coś to zmienia??
    W Ponownym wezwaniu do zapłaty napisali mi że „Brak uregulowania zadluzenia może skutkować wejściem Państwa na listę dłużników. (Chodzi chyba o KRD, a nie KRS, moja pomyłka – mogą to zrobić??).
    Na co się powoływać, czy listem poleconym to zrobić, czy poprzez maila ??

    • To wiele zmienia,sugeruję wysłać pisemne oświadczenie,ze wskazaniem ,że nie był Pan świadomy kontynuowania prenumeraty i zastosować się do uzyskanej wcześniej rady,myślę że ta praktyka jest głównie nakierowana na lekarzy mających zawierających umowy jako przedsiębiorcy.

     • soulafein83 pisze:

      Dostałem taki sms
      „Sprawa zadluzenia wobec Forum zostala skierowana do windykacji. Wplata 421,05zl konto Forum 34 1240 6960 7690 0000 0046 2463 wstrzyma windykacje. Tel 222700979

      Co z tym fantem zrobić ??
      Pismo wysłane…

     • Myślę, że musi Pan uzbroić się w cierpliwość. Mimo braku powództwa cywilnego nie jest wykluczone przesyłanie informacji dot. procesu windykacji, w celu wymuszenia zapłaty. Sugerują sobie odnotowywać gdzieś takie „aktywności” – można podjąć jakieś działania jeśli są one zbyt uciążliwe. W normalnych warunkach, jeśli przedsiębiorca jest przekonany o swojej racji może po prostu złożyć pozew do sądu.

     • soulafein83 pisze:

      Dostałem dziś na maila (i pewnie listownie też bo jestem na wakacjach) o takiej treści:
      „ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU WINDYKACJI PRZEDSĄDOWEJ

      Zawiadamiamy, że z powodu braku spłaty zadłużenia wobec (….) z tytułu nieopłaconych faktur otrzymaliśmy pełnomocnictwo na mocy którego rozpoczęliśmy proces dochodzenia zapłaty w postępowaniu przedsądowym.

      Wierzyciel: (….)
      Kwota do zapłaty: 421,05 PLN
      Rachunek do wpłaty: (….)
      Termin do zapłaty: 2017-08-17″

      Czyli do dziś termin. Co taki windyk może zrobić??? Przepraszam, że pytam, ale małżonka się niepokoi…

      Ja z kolei napisałem tak:

      Sieć
      więcej
      Wysłane
      Prenumerata – zakończenie
      Łukasz (…)
      do bok@(….)
      8 godzin temuSzczegóły
      Forum(….)

      W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 30 maja 2017 o godzinie 9:24, chciałbym ponownie poinformować o mojej rezygnacji z prenumeraty czasopisma “Forum (…)” wraz z dostępem do serwisu internetowego. Jak oświadczyłem w rozmowie telefonicznej nie byłem świadomy przedłużenia prenumeraty, ponieważ nie miałem możliwości zapoznania się z pismem wypowiadającym umowę. Pismo zostało umieszczone w zafoliowanym czasopiśmie, które otworzyłem dopiero (nie mam obowiązku otwierania od razu!), kiedy otrzymałem kolejne pismo o konieczności zapłaty. Formularz wypowiedzenia umowy nie był wysłany oddzielnym listem, zwłaszcza rejestrowanym z potwierdzeniem odbioru, co jest postępowaniem niejasnym.
      Ponadto czas na wypowiedzenie umowy był rażąco krótki (2 tygodnie), dodatkowo umowa miała zostać przedłużona na okres kolejnego roku (czas określony a nie nieokreślony) bez zachowania zniżek, które wcześniej uzyskałem i bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia.
      Takie warunki budzą podejrzenia nieuczciwej praktyki rynkowej (zgodnie z art. 385 ze zn. 4 pkt 18 kodeksu cywilnego) i zostaną przeze mnie zgłoszone do Rzecznika Praw Konsumenta.”

      Cis jeszcze mogę dodać.
      Pozdrawiam

     • Dzień dobry, jeśli działania windykacyjne są niewłaściwe może Pan posiłkować się bogatym orzecznictwem Prezesa UOKIK w sprawie tego typu praktyk. Liczne decyzje dot. firm windykacyjnych są dostępne na stronie http://www.uokik.gov.pl. Prezes wydaje je od dawna i obecnie są ich dziesiątki – dotyczą różnych praktyk.

      Za pośrednictwem Bloga nie udzielam natomiast indywidualnych porad prawnych, a jedynie wskazuje na ogólne możliwości rozwiązania problemu. Dokonanie oceny w konkretnej sprawie wymaga zawsze analiz (choćby umowy, która została zawarta). Blog ma być pomocy dla osób oszukujących informacji, ale nie może stanowić pola dla publicznych porad prawnych, gdyż nie taka jest jego intencja. Dlatego też usunąłem z Pana komentarza dane identyfikujące.

 • Kasia pisze:

  Dokładnie taka sama sytuacja spotkała mnie. Też jestem lekarzem i też chodzi o to Forum Pediatrii Praktycznej. Też nie miałam czasu otworzyć wcześniejszej gazety z formularzem rezygnacji. Tyle tylko, że ja zakupiłam tą prenumeratę na działaność. Czy w tym przypadku jestem w gorszej sytuacji? Jak narazie same wydawnictwo wysyła mi maile z ponownym wezwaniem do zapłaty. A prenumeraty nie mam opłaconej od czerwca 2017.
  Dziękuję za odpowiedź

  • Niestety w dużo gorszej – przedsiębiorca nie korzysta z ochrony przewidzianej przez przepisy prawa konsumenckiego. Przyjmuje się również znacznie wyższe wymogi w odniesieniu do staranności np. przy zapoznawaniu się z regulaminami czy też warunkami umów.

 • Kasia pisze:

  Szanowny Panie Dominiku, zawarłam mowę na najem lokalu. W umowie jest napisane:
  1. „Umowa obowiązuje na czas określony od dnia 17.01.2018r. do dnia 31.01.2019r. Po tym czasie umowa przechodzi w umowę zawartą na czas nieokreślony z 1 – miesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym na piśmie drugiej stronie na koniec miesiąca kalendarzowego.”

  Chciałam zakończyć wynajem z końcem stycznia tego roku (informowałam o tym już w grudniu), ale najemca twierdzi, że rozwiązać umowę mogę dopiero z dniem 1 lutego, czyli zachowując miesięczny okres wypowiedzenia jestem zobowiązana płacić aż do 31.03.2019. Czy to możliwe, aby umowa zawarta na czas określony nie była możliwa do zakończenia po tym terminie, tylko niejako z automatu przechodziła w umowę na czas nieokreślony?

  • Dzień dobry,

   nie znam treści umowy, ale umowa może zostać przekształcona w zawartą na czas nieokreślony, jeśli strony tak postanowiły, cytowany przez Panią zapis można interpretować różnie, w tym w taki sposób jak chce tego wynajmujący czyli, że strony zgodnie ustaliły przy zawarciu umowy, że dojdzie do jej przekształcenia i będzie wymagała ona wypowiedzenia.

 • Maciej pisze:

  Witam serdecznie mam umowę z pośrednikiem nieruchomości która podpisałem w 2014 roku w umowie napisane jest umowa na jeden rok ale z automatycznym przedłużeniem na kolejny okres moje pytanie brzmi czy ta umowa jest jeszcze ważna czy trwała przez 24 miesiące. Dziękuję

Zostaw komentarz

*